Xuân Về Trước Ngõ
 
Tiếng hát: Nhật Vũmp3
pdf

::: Thơ Nhật Vũ::
::Nhạc: Nhật Vũ :::
Hoà âm & Trình bầy: Nhật Vũ