mp3
pdf
Thơ: Nhược Thu
Nhạc Nhật Vũ (June-01-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)