Trả Lại Mùa ThuThơ Anh Tuấn (Seattle)
Nhạc : Nhật Vũ
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: (Sonar-new)

mp3
pdf