mp3
pdf

Nhåc: Nhật Vũ (5-2011)
Thơ: Nhược Thu
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)
make avatar
Make avatar