mp3
pdf
Thơ : ThyMặc Hoàng Hôn
Nhạc : Nhật Vũ (Jun-8-2011)
Tiếng hát :Nhật Vũ

make an avatar
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar)