mp3
pdf

Nhåc: Nhật Vũ (5-2011)
Thơ: Toàn Phong
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Nuendo)
make a gif
Make a gif