Thuở Học Trò
Tho Mạc Phương Đình
Nhạc Nhật Vũ
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: (Sonar-Tango)mp3
pdf
make a gif online