Nắng Lụamp3

Sáng-tác: Nhật Vũ
Tiếng hát : Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ