Mất Nhau

Ý Tho Vu Sơn
Nhạc Nhật Vũ
Hoà âm &Tiếng hát :Nhật Vũ

Hoà âm: (Sonar)


mp3
pdf