mp3

Nhạc: Nhật Vũ (5-2011)
Thơ: VyNhi
Tiếng hát :Nhật Vũ
Hoà âm: Nhật Vũ (Sonar 8)
make a gif
Make a gif