Bờ Tóc Nhỏ


Nhạc: Nhật Vũ
Thơ: HNTT
Tiếng hát : Khắc Dũng

Hoà âm: Quốc Dũng

mp3
pdf