Tiếng Hát  Vũ Nhiên

Tiếng hát Vũ Nhiên trong qua nét nhạc Thiếu Nhi của Nhật Vũ

Tuổi Vàng
Sắt son đá vàng