Tiếng Hát  Tuyết Dung
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Tuyết Dung trình bầy:

Về thăm