Tiếng Hát  Tấn Ðạt
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do Tấn Đạt trình bầy:

Trăng viễn khơi
Dáng hoa
Mộng