Tiếng Hát  Nguyễn Phi Hùng


Sau đây là ca khúc của Nhật Vũ  
do Nguyễn Phi Hùng trình bầy:


Bắt đom đóm viết thư tình