Tiếng Hát  Khắc Dũng
Sau đây là một số ca khúc của Nhật Vũ do khắc Dũng trình bầy:

Khuc hạ buồn
Bờ tóc nhỏ